Informace o zpracování osobních údajů (pro případy, kdy jsou Správcem získány od subjektu údajů)

Správce:

PORFIX CZ a.s.
IČ: 601 08 924
se sídlem Kladská 464, Poříčí, 541 03 Trutnov
e-mail marketing@porfix.cz§

(dále jen „Správce“)

kontaktní údaje na Správce (jeho zástupce) pro komunikaci ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů a výkonem práv subjektů údajů (např. práva na opravu):

Označení DPO (Pověřence):  Goodking DPO s.r.o. (odpovědná osoba Petr Sobotka)

e-mail: porfix@kontaktDPO.cz

tel.: +420 221 228 370

 1. Při zpracování osobních údajů používáme pouze řádně zvolené postupy a též adekvátní způsoby zabezpečení osobních údajů, jelikož ochrana osobních údajů je jednou z našich klíčových priorit. Zároveň přijímáme a průběžně monitorujeme naše technická a organizační opatření tak, abychom osobní údaje zpracovávali důvěryhodným a transparentním způsobem v souladu aplikovatelnými právními předpisy, zejména pak v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) ze dne 27.04.2016, v relevantním znění. Citované nařízení je dostupné např. na webovém portálu EUR-Lex (umožňuje přístup k právu Evropské unie) na URL < https://eur-lex.europa.eu §>.

 1. Tímto Vás informujeme, že za účely:

  1. reakce na Vaši poptávku včetně vytvoření nabídky a s tímto související komunikace, a to mimo jiné i ohledně služby “Zapůjčení pásové pily” nebo “Založení stavby” a s tímto související komunikace,

  2. informování o vlastnostech, specifikách, správném způsobu užití a/nebo montáže výrobků, které jsou předmětem poptávky či s ní souvisejí (např. zaslání odkazu na video návod), a to včetně odborných doporučení,

  3. případných Vašich právních jednání navazujících na Vaši poptávku či s ní souvisejících,

bude Správce zpracovávat následující Vaše osobní údaje v rozsahu, v němž mu budou Vámi coby subjektem údajů poskytnuty:

 1. jméno (jména) a příjmení,

 2. místo/PSČ a okres stavby,

 3. typ stavby

 4. e-mailová adresa,

 5. telefonní číslo,

 6. části projektové dokumentace ke stavbě.

Dovolujeme si Vás informovat, že shora uvedené účely i. a ii. zpracování představují oprávněné zájmy Správce, aby mohl poptávku vyřídit a činit s tímto související nezbytné kroky.

Dále si Vás dovolujeme informovat, že shora uvedené účely i. a ii. zpracování souvisí se zpracováním osobních údajů, které může být nezbytné k provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy a eventuálně též bude nezbytné pro plnění na základě smlouvy, jejíž smluvní stranou byste byl(a).

Nedojde-li na základě poptávky či v souvislosti s ní k objednávce, jsou osobní údaje zpracovávány za shora uvedenými účely nejvýše po dobu tří (3) let od okamžiku, kdy byly od Vás získány; po dobu delší však tehdy, je-li s přihlédnutím ke všem okolnostem patrné, že poptávka je pro Vás stále relevantní na základě Vašich sdělení.

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 1. PORFIX - pórobetón, a.s., IČO: 31 562 175, se sídlem ul. 4. apríla 384/79, 972 43 Zemianske Kostoľany, Slovenská republika

 2. PORFIX Ostrava a.s., IČ: 47676388, se sídlem Třebovická 5543/36, 72200 Ostrava, Česká republika

 3. Trockenmann s.r.o., IČ: 057 13 200, se sídlem č. p. 47, 542 23 Mladé Buky, Česká republika

 4. wpj s.r.o., IČ: 288 60 608, se sídlem Slunečný vrch 1555, 543 01 Vrchlabí, Česká republika

 5. Další subjekty náležející do skupiny PORFIX.

 6. Případně poskytovatelé software, služeb a aplikací, které jsou v rámci zpracování osobních údajů Správcem a zpracovateli užívány.

 1. Dovolujeme si Vás informovat, že jako subjekt údajů máte především následující práva:

  1. právo na přístup k osobním údajům, zejména tedy získat od Správce informace, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud jsou zpracovávány, pak:

   1. za jakými účely,

   2. kategorie dotčených osobních údajů,

   3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

   4. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,

   5. existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku,

   6. právo podat stížnost u dozorového úřadu,

   7. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,

   8. skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,

  2. právo na opravu, resp. doplnění,

  3. právo na výmaz,

  4. právo na omezení zpracování,

  5. právo na přenositelnost údajů,

  6. právo vznést námitku,

  7. právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování,

  8. právo podat stížnost u dozorového úřadu – viz webový portál Úřadu pro ochranu osobních údajů na URL <https://www.§ uoou.cz§>.

 2. Pokud máte pochybnosti o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů, máte mimo jiné právo obrátit se na Správce (kontaktní údaje viz výše) nebo na dozorový úřad – viz webový portál Úřadu pro ochranu osobních údajů na URL <https://www.§ uoou.cz§>.